התמקדות

Every bad feeling is potential energy"
"toward a more right way of being

Eugene T. Gendlin